BLOG

ข้อคิด คำคม บทความดี ๆ ที่สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจ จากปลายปากกาของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

กฎหมายที่ควรรู้ก่อนลงทุนอสังหา

กฎหมายที่ควรรู้ก่อนลงทุนอสังหา .. 1.พ.ร.บ. ภาษีการรับมรดก 2558          เริ่มบังคับใช้ตั้งเเต่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดให้เรียกเก็บภาษีจากผู้รับทรัพย์มรดกในอัตรา 5% ในกรณีที่ทายาทเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดาน และเก็บอัตรา 10% ในกรณีที่ทายาทเป็นบุคคลอื่น โดยฐานภาษีจะคิดจากมูลค่าทรัพย์มรดกเฉพาะส่วนที่มีมูลค่ารวมเกินกว่า 100 ล้านบาท 2.การยกเว้นภาษีโอนอสังหาฯ บุคคลไปบริษัท          เริ่มบังคับใช้ตั้งเเต่ 28 มกราคม 2560         - ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุกิจเฉพาะ อากรเเสตมป์ให้กับบุคคลธรรมดา ในส่วนเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล...

กฎหมายการเช่าเพื่อการอยู่อาศัย

การแก้ไขกฎหมายการเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย และวิธีปฎิบัติ     สัญญาเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย เป็นสัญญาที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายใหม่ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 สัญญาเช่าใดที่เซ็นกันไว้ก่อนประกาศฉบับนี้ ก็ต้องทำขึ้นใหม่  การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ  1.  เงินประกัน ใ ห้เรียกเงินประกันได้แค่ 1 เดือน บวกด้วยค่าเช่าล่วงหน้าเพิ่มอีก 1 เดือน รวมเป็น 2 เดือน       ถ้าผู้ให้เช่าฝ่าฝืนถือว่าสัญญาข้อที่ฝ่าฝืนไม่มีผลดำรงอยู่เลย เป็น โมฆะ และให้ใช้ข้อความของสัญญาตามกฎหมายใหม่แทน ถ้าผู้ให้เช่าทำไขสือ ไม่รู้ไม่ชี้ เพิกเฉย ไม่ยอมทำสัญญาฉบับใหม่ และส่งมอบสัญญาฉบับใหม่ที่ถูกกฎหมายให้ผู้เช่า หากถูกร้องเรียน หรือถูกตรวจพบ ผู้ให้เช่ายังมีความผิดอาญา ถึงกับระวางโทษจำคุก 1 ปี ปรับ ไม่เกิน 1 แสนบาท 2. ผู้ให้เช่าต้องคืนเงินประกันและค่าเช่าล่วงหน้าที่เรียกไว้เกินในทันทีที่กฎหมายใหม่ใช้บังคับด้วย...

รอบรู้เรื่องข้อกำหนดการเช่า

วันนี้เราลองมาดูเรื่องของการ “เช่า” กันบ้าง นักลงทุนหลายคนนักที่ชอบซื้อคอนโดมาปล่อยเช่า ก็ต้องถามว่า “ปล่อยเช่า” นั้นมีข้อกำหนดอย่างไร มีเรื่องอะไรที่ต้องรู้ก่อนไหม ไม่ใช่ว่าทำสัญญาเช่าไปอย่างนั้นแล้วสุดท้ายดันผิดสัญญา กฎหมายไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามที่เราระบุในสัญญา พอมีปัญหาก็อาจแย่ได้ ถาม: เช่าได้นานสูงสุดเท่าใด? ตอบ: นานสูงสุด 30 ปี หรือภาษาชาวบ้านที่เรียกกันว่า “เซ้ง 30 ปี” การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีสัญญาระบุไว้เกินกว่า 30 ปี กฎหมายให้ลดลงมาเป็น 30 ปี ซึ่งถ้าหมดสัญญาเช่าแล้วก็สามารถต่อได้อีกแต่ไม่เกิน 30 ปี ถาม: การเช่าต้องมีการจดทะเบียนกับกรมที่ดินหรือไม่? ตอบ: ถ้าสัญญาเช่าเกิน 3 ปี จะต้องไปจดทะเบียนกับกรมที่ดิน โดยจดทะเบียนจะคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของค่าเช่าตลอดระยะเวลาที่เช่ารวมเงินกินเปล่า เช่นเช่า 10 ปี ปีละ 100,000 บาท มีค่ากินเปล่าอีก 100,000 บาท ก็ เท่ากับ 1,100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 1% ก็คือ 11,000 บาท ถาม: อย่างนี้เช่าสองที ทำสัญญา 3 ปีสองรอบ ก็ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม? ตอบ: กฎหมายก็จะบังคับที่ 3 ปีอยู่ดี แม้ว่าจะเอาสองสัญญามาต่อกัน ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วถ้าพบว่าสัญญาทำล่วงหน้าพร้อมกันทั้ง 2 ฉบับ ก็จะจับได้เอง แต่ในความเป็นจริงถ้าคิดว่าเช่า 3 ปีจบแล้วจะไปเช่าต่อ อันนี้ก็คงต้องคิดราคาค่าเช่ากันใหม่ ซึ่งกฎหมายจะไม่บังคับราคาค่าเช่าเดิมให้ ถาม: เช่าแล้วไปปล่อยเช่ามือที่ 2 ที่ 3 ต่อ ทำได้หรือไม่? ตอบ:  ทำได้ แต่ผู้ให้เช่า (เจ้าของ) ต้องอนุญาตเท่านั้น มือ 2 หรือ 3 ควรจะจ่ายเงินตรงให้กับเจ้าของด้วย ถาม: ดัดแปลงบ้านเช่าได้หรือไม่? ตอบ: ไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ถาม: สัญญาไม่มีกำหนดระยะเวลาจะยกเลิกอย่างไร? ตอบ: แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 งวด ณ วันสิ้นงวดเช่าจึงจะมีผลตามกฎหมาย เช่นถ้าเช่ารายเดือนก็ต้องบอกล่วงหน้าหนึ่งเดือน ถาม: ถ้ามีปัญหาต้องฟ้องร้องกัน มีข้อกำหนดหรือไม่? ตอบ: จะต้องฟ้องกันภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากที่ส่งคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า ลองศึกษาให้รอบรู้ไว้เพื่อประโยชน์ของการลงทุนนะคะ

7 โอกาสการลงทุนอสังหาฯ

ยุคการเมืองวุ่น เศรษฐกิจซบ ปัจจุบันในบ้านเรากำลังเกิดความวุ่นวายทางการเมือง ภายใต้กระแสความขัดแย้งทางความคิดกันอย่างรุนแรง ซึ่งทำให้เศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโน้มชะลอตัวลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะบรรยากาศการลงทุน การจ้างงานและการจับจ่ายใช้สอยทุกอย่างดูจะติดขัดกระท่อนกระแท่นไปหมด จนทำให้หลายคนรู้สึกเบื่อหน่ายและอึดอัดรีๆ รอๆ ในการใช้เงินและลงทุนตามๆกัน คนส่วนใหญ่มักคิดว่าโอกาสการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะเกิดขึ้นก็เฉพาะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจดีๆ...

ระยะห่างเขตที่ดินของอาคารประเภทต่างๆ

ปัจจุบันการควบคุมอาคารในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจะมีกฎหมายบังคับที่สอดคล้องกันกล่าวคือ มีข้อบัญญัติและกฎกระทรวงหรือเทศบัญญัติของท้องถิ่น บังคับใช้เช่น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องความคุมอาคาร พ.ศ. 2544 กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) และกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) เป็นต้น โดยจะมีการบังคับเกี่ยวกับแนวร่นอาคารจาก  ทางสาธารณะ ที่ว่างด้านหน้า ด้านหลังอาคาร และระยะห่างเขตที่ดินข้างเคียง ซึ่งสรุปโดยรวมได้ดังนี้    1. แนวร่นอาคารจาก ถนนหรือทางสาธารณะ  กรณีที่ 1 อาคารพักอาศัย (สูงไม่เกิน 3 ชั้น สูงไม่เกิน10.00 เมตร พื้นที่รวมไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร หรืออาคารอยู่อาศัยรวม (สูงไม่เกิน 2 ชั้นสูงไม่เกิน 8.00 ม. และมิใช่อาคารขนาดใหญ่)  1.1 ถ้าถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 6.00 เมตร ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลาง ถนนสาธารณะ อย่างน้อย 3.00 เมตร  1.2 ถ้าถนนสาธารณะกว้างมากกว่าง 6.00 เมตร รินแนวอาคารห่างจากถนนสาธารณะ ดังนี้  1. สูงไม่เกิน 3 ชั้น, พื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางร่นจากเขตถนนอย่างน้อย 0.50 เมตร  2. สูงไม่เกิน 3 ชั้น, พื้นที่เกิน 300 ตารางเมตรร่นจากเขตถนนอย่างน้อย 1.00 เมตร  กรณีที่ 2 อาคารพาณิชย์ อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถวตึกแถวและอาคารอื่นๆ ที่มิใช่ตามกรณีที่ 1    2.1 ถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10.00 เมตร รินแนวอาคารจากกึ่งกลาง ถนนสาธารณะ6.00 เมตร  2.2 ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 10.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากเขตถนน อย่างน้อย 10% ของความกว้างถนน  2.3 ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 20.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากเขตถนนอย่างน้อย 2.00 เมตร  (ทั้งนี้ถ้าอยู่ในถนนที่มีการบังคับระยะร่นไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ของกรมทางหลวงหรือ 15.00 เมตร ของกทม. ก็ต้องปฏิบัติตามด้วยครับ )    2. ที่เว้นว่างด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างอาคาร  กรณีที่ 1 ห้องแถว ตึกแถว  1.1 สูงไม่เกิน 3 ชั้น ไม่อยู่ริมทางต้องมีพื้นว่างด้านหน้าอาคารอย่างน้อย 6.00 เมตร  1.2 สูงเกิน 3 ชั้น ไม่อยู่อยู่ริมทางสาธารณะ ต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารอย่างน้อย 12.00 ม. (ตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป)  1.3 ต้องมีที่ว่างเป็นทางเดินหลังอาคารอย่างน้อย 3.00 ม.  1.4 ต้องมีที่ว่างห่างเขตที่ดินด้านข้างอย่างน้อย 2.00 ม.  1.5 ติดต่อกันได้ไม่เกิน 10 ห้อง และยาวรวมกันไม่เกิน 40 เมตร  1.6 ทุก 10 ห้องต้องมีที่เว้นว่างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร    กรณีที่ 2 อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน อาคารอยู่อาศัยรวมและอาคารอื่นๆ (ยกเว้นอาคารอยู่อาศัย สูงไม่เกิน 3 ชั้น ที่มิใช่อยู่อาศัยรวม อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 2 ชั้น และสูงไม่เกิน 8.00 เมตร.)  2.1 สูงไม่เกิน 3 ชั้น ไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ต้องมีที่ว่างหน้าอาคาร อย่างน้อย 6.00 เมตร  2.2 สูงเกิน 3 ชั้น ไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ต้องมีที่ว่างหน้าอาคารอย่างน้อย 12.00 เมตร  2.3 ที่ว่างหน้าอาคารตามข้างต้น ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1/6 เท่าของเส้นรอบรูปตัวอาคารนั้น และต้องไปต่อเชื่อมกับถนนภายในกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 ม. เพื่อออกสู่ถนนสาธารณะได้ (ถ้าเป็นถนนภายในที่ผ่านช่องลอด ในอาคารอื่นต้องสูงไม่ต่ำกว่า 5.00 เมตรด้วย)  2.4 ต้องมีที่ว่างเป็นทางเดินหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร   หมายเหตุ  1. อาคารที่ไม่อยู่ริมทางสาธารณะหมายถึงอาคารที่อยู่ห่างจากทางสาธารณะเกินกว่า...

ตลาดอสังหาฯ บูม

มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 38  คาดเงินสะพัด 4 พันล้านบาท สอดรับกับตลาดอสังหาฯ ขยายตัวได้ 5% อานิงสงส์รัฐลงทุนเต็มสูบ อัตราดอกเบี้ยยังต่ำ จูงใจคนอยากมีบ้านเพิ่ม พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 15.12 น. นายวรัทภพ แพทยานันท์ ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 38 เปิดเผยว่า ในปีนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะเติบโตได้ 5% เนื่องจากได้แรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัว 4% จากปัจจัยบวกด้านการลงทุนของภาครัฐที่ลงทุนโครงการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และประชาชนที่มีกำลังจับจ่ายเพิ่มขึ้น และช่วงนี้ธนาคารกลับมาผ่อนปรนมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อลง ทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยปรับขึ้นด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูง และยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้มีส่วนช่วยในเรื่องของต้นทุนการก่อสร้าง ค่าเช่า และค่าขนส่งวัสดุ ส่วนเศรษฐกิจโลกก็มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจไทยและภูมิภาคนี้ ถือเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้บริโภคที่ต้องการซื้อบ้านมากขึ้น ขณะเดียวกัน...

ลงทุนบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮ้าส์

การเลือกซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยเอง ย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก แต่หากเป็นการซื้อเพื่อลงทุน ปัจจัยในการตัดสินใจย่อมเปลี่ยนไป หลายคนสนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพราะสามารถใช้สร้างรายได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะปล่อยเช่าเพื่อสร้างกระแสเงินสด หรือการขายต่อ ทั้งราคาก็ไม่ได้ผันผวนมากเหมือนสินทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งนอกจากการซื้อคอนโดแล้ว การซื้อบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ก็นับว่าเป็นการลงทุนได้เช่นกัน แล้วการซื้อบ้านเดี่ยว หรือทาวน์เฮ้าส์ สิ่งไหนเป็นการลงทุนที่ดีกว่ากันนะ การซื้อบ้านเดี่ยว เริ่มกันที่บ้านเดี่ยว...

ทำเลที่เหมาะกับการลงทุนอะพาร์ตเม้นต์

นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม...

ซื้อหรือเช่าแบบไหนดี

ในยุคปัจจุบันที่การจราจรในกรุงเทพฯ ติดหนึบหนับอันดับหนึ่งของโลก ส่งผลให้เทรนด์ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ และหอพักที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษามีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
กลุ่มผู้ปกครองที่มีกำลังซื้อมากพอก็มักซื้อคอนโดมิเนียมไว้ให้ลูกหลานพักอาศัยในระหว่างเรียน การลงทุนคอนโดมิเนียมถ้าไม่ใช่ทำเลทองจริงๆ...

ภาษีที่ดินจุดชนวน

อัพเดตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเวอร์ชั่น สนช. “ที่ดินเปล่า” เพดานสูงสุดเก็บ 3% ถ้าไม่ทำประโยชน์ภายใน 6-9 ปี ชนเพดานจัดเก็บ 1.2% เท่าภาษีพาณิชยกรรม หวั่นแลนด์ลอร์ดตกใจพัฒนาโครงการหลีกเลี่ยงจ่ายภาษีแพง สร้างปัญหาโอเวอร์ซัพพลายพัฒนาเกินความจำเป็นในอนาคต ฟากดีเวลอปเปอร์ขานรับ เผยเจ้าของที่รายย่อยเปิดดีลเจรจาซื้อขายมากขึ้น นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศศ.) กระทรวงการคลัง กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ร่างกฎหมายใหม่ฉบับนี้คืบหน้าเป็นลำดับ โดยผลักดันให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปี...

สัญญาณ4บวกในการลงทุนอสังหา

ก่อนการลงทุนอสังหาฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการลงทุน โดยการอ่านข่าว และติดตามข้อมูล ด้านต่างๆ ที่จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าทำเลไหน เหมาะแก่การลงทุน โดย 4 ปัจจัยหลักที่เอื้อต่อการลงทุนอสังหาฯ คือ  1.การขยายตัวของเมือง  ใจกลางเมืองอาจจะเป้นทำเลที่ได้รับความนิยมน้อยลงไปเนื่องจากต้นทุนของที่ดินแพงมาก...

รู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์  อธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านก็คือ ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินและทรัพย์สินอื่นที่ติดอยู่กับที่ดิน พูดง่ายๆคือเคลื่อนที่ไม่ได้นั่นเอง เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม ตึกแถว อาพาร์ทเม้นท์ โกดัง ทาวน์เฮาส์ ที่ดินและสิทธิทั้งหลายที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (โฉนด) “ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” จึงหมายถึง การสร้างรายได้จากสินทรัพย์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการขาย ให้เช่า ซื้อมาเก็งกำไร การเป็นนายหน้า การเป็นนักลงทุนรายใหญ่ การเป็นผู้ประกอบการ และอื่นๆอีกมากมาย รายได้ที่เกิดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การปล่อยเช่า เป็นช่องทางการลงทุนขั้นพื้นฐาน...


Notice: Undefined variable: last in /home/prapai/public_html/include/conn_function.php on line 176