BLOG

ข้อคิด คำคม บทความดี ๆ ที่สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจ จากปลายปากกาของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

การขายอสังหาฯ กับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

"ภาษีธุรกิจเฉพาะ" เป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่ง คำนวณจากรายรับที่ได้รับหรือพึงได้รับในเดือนภาษีตามอัตราภาษีที่กำหนดไว้

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะคือ ผู้ประกอบกิจการเฉพาะอย่าง เช่น การธนาคาร ธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ การรับประกันชีวิต การรับจำนำ การขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการขายอสังหาฯ เป็นทางค้าหรือหากำไร กรณีหลังนี้จะเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปที่อาจไม่เคยคิดว่าตนเป็นผู้ประกอบกิจการในทางธุรกิจ แต่ก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีนี้เช่นกัน

ง่ายๆ ก็คือ การโอนอสังหาฯ จากเจ้าของเดิมไปสู่เจ้าของคนใหม่ ไม่ว่าจะเรียกสัญญานั้นว่าอย่างไร และไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม เพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีโดยหันไปทำสัญญาในรูปแบบอื่นๆ นอกจากการซื้อขายโดยปกตินั่นเอง

อย่างไรก็ตามต้องมีลักษณะเป็น "ทางค้าหรือหากำไร" ด้วย จึงจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ หากผู้ได้อสังหาฯ มาและขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนออกไปภายในห้าปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาฯ นั้น ย่อมถือว่าเป็นการขายในทางการค้าหรือหากำไร และมีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

แต่ก็ยกเว้นกรณี การขายหรือการถูกเวนคืนตามกฎหมาย การขายอสังหาฯ ที่ได้มาทางมารดา การขายอสังหาฯ ที่ใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัย แต่ผู้ขายจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาฯ นั้น การโอนอสังหาฯ ให้แก่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย การโอนอสังหาฯ ทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม การยกอสังหาฯ ให้แก่หน่วยงานของรัฐ โดยไม่มีค่าตอบแทน หรือการแลกเปลี่ยนอสังหาฯ กับหน่วยงานของรัฐ กรณีเช่นนี้จึงไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

โดยสรุปคือ ผู้ขายไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะก็ต่อเมื่อผู้ขายได้ถือครองอสังหาฯ ไว้เกินกว่าห้าปีก่อนขายทรัพย์นั้นไป หรือเป็นกรณีที่เข้าข้อยกเว้นที่กล่าวมาข้างต้น

วิธีการคำนวณภาษี ให้เปรียบเทียบราคาขายกับราคาประเมิน ราคาใดสูงกว่าก็ให้ถือราคานั้นคูณด้วย อัตราภาษีร้อยละ 3 แต่หากอสังหาฯ นั้นตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ ซึ่งครอบคลุมท้องที่ จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูลและสงขลาบางส่วน จะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะใน อัตราร้อยละ 0.1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการมาลงทุนในพื้นที่ปลายด้ามขวานนั่นเอง

คงได้ความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะมากขึ้น และหวังว่าเมื่อมีกรณีที่จะต้องเสียภาษีดังกล่าว ทุกท่านจะปฏิบัติตามหน้าที่ของพลเมืองในการเสียภาษีอย่างถูกต้อง เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาตินะครับ

หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

กฎหมายใหม่อสังหาฯ

แก้ปมที่ดินราคาพุ่ง8%

อย่ารอให้ถึงวันนั้น