BLOG

ข้อคิด คำคม บทความดี ๆ ที่สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจ จากปลายปากกาของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

ขอสินเชื่อธนาคารพิจารณาอะไรบ้าง

สำหรับเจ้าของธุรกิจที่กำลังสนใจสินเชื่อมาเพิ่มสภาพคล่องธุรกิจ นอกจากมองในมุมผู้กู้แล้ว วันนี้ลองมามองในมุมธนาคารกันดูบ้างว่า กว่าธนาคารจะอนุมัติ สินเชื่อธุรกิจ แก่เจ้าของธุรกิจสัก 1 ราย เหล่าธนาคารคำนึงถึงอะไรกันบ้าง ? มาติดตามกันเลยค่ะ

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ  

การขอสินเชื่อธุรกิจ สามารถยื่นกู้ได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่เนื่องจากเป็นการขอสินเชื่อเพื่อดำเนินธุรกิจ คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อในที่นี้ จึงหมายรวมถึง “ความน่าเชื่อถือของธุรกิจ” เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจ เป็นต้น ตัวอย่างเอกสารที่จำเป็นต้องยื่นประกอบพิจารณาสินเชื่อ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น ยิ่งแสดงเอกสารชัดเจนมากเท่าไหร่ ยิ่งง่ายต่อการพิจารณา สินเชื่อธุรกิจ มากขึ้นเท่านั้น หลายธนาคารกำหนดว่า ธุรกิจนั้นต้องดำเนินการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี เพื่อยืนยันว่าธุรกิจยังไปต่อได้จริง แต่อาจมีเงื่อนไขพิเศษสำหรับบางกลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่จำเป็นต้องรอครบ 3 ปีก่อนยื่นขอสินเชื่อ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ  

ธนาคารย่อมต้องการทราบถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการขอสินเชื่อธุรกิจ เนื่องจาก สินเชื่อธุรกิจ มีหลากหลายประเภท ต่างวัตถุประสงค์ หากเลือกใช้ สินเชื่อธุรกิจ ผิดวัตถุประสงค์ อาจกลายเป็นเหตุให้ผิดนัดชำระหนี้ กลายเป็น “หนี้เสีย”ของธนาคารได้ เช่น วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) เหมาะสำหรับใช้หมุนเวียนธุรกิจ หากนำมาใช้ในลักษณะระยะยาว อาจจ่ายดอกเบี้ยสูงเกินความจำเป็น และกระทบต่อตัวธุรกิจเองที่มีโอกาสขาดสภาพคล่องได้ เป็นต้น

ความสามารถในการชำระหนี้  

สิ่งที่ธนาคารต้องการทราบ คือ ในแต่ละเดือนธุรกิจนั้นมี รายได้เฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่? พิจารณาจากการเดิน statement บัญชีไม่น้อยกว่า 6 เดือน , งบการเงินบริษัท , สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น หากเป็นกรณีบุคคลธรรมดา ก็สามารถพิจารณาได้จากบิลซื้อ-บิลขาย, สัญญาจะซื้อจะขาย เป็นต้น นอกจากส่วนของรายได้แล้ว ยังพิจารณาถึง ภาระหนี้ปัจจุบัน ของธุรกิจนั้น ๆ รวมทั้งการตรวจสอบประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรจาก “เครดิตบูโร” อีกด้วย หากพิจารณาดูแล้วโอกาสที่ผู้กู้จะสามารถผ่อนชำระหนี้เป็นไปได้ยาก โอกาสอนุมัติ สินเชื่อธุรกิจ ครั้งนี้ ก็จะยิ่งน้อยลงตามไปด้วย

หลักประกัน  

 ประเภทหลักประกันของ สินเชื่อธุรกิจ ไม่ต่างจาก สินเชื่ออื่น ๆ เช่น บัญชีเงินฝาก, ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง, ตราสารหนี้, สินค้า เป็นต้น ธนาคารชอบหลักประกันที่มีสภาพคล่องสูงมากกว่าสภาพคล่องต่ำ และหากหลักประกันมีมูลค่าสูงกว่าวงเงินกู้สินเชื่อธุรกิจเท่าไหร่ ธนาคารก็ยิ่งชอบมากเท่านั้น เพราะช่วยลดความเสี่ยงกรณีหนี้เสียได้ เอกสารที่ใช้สำหรับวางหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, สมุดบัญชีเงินฝาก เป็นต้น

สภาพแวดล้อมธุรกิจ  

หากมองในมุมธนาคารเอง การอนุมัติสินเชื่อแก่ธุรกิจกลุ่มใดมากเกินไป ถือเป็นความเสี่ยงที่ธนาคารต้องแบกรับไว้ ธนาคารจึงจำเป็นต้องกระจายสินเชื่อในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ดังนั้น หากช่วงใดเกิดกระแสธุรกิจแฟชั่น หรือเจ้าของธุรกิจไม่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจจริง โอกาสได้รับการอนุมัติ สินเชื่อธุรกิจ ก็เป็นไปได้ยากเช่นกัน

 

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ปี62 เตรียมใช้กฎหมายภาษีที่ดิน

กลยุทธ์การลงทุนที่ดิน

5วิธีเช็คบ้านมือสองเพื่อการลงทุน