BLOG

ข้อคิด คำคม บทความดี ๆ ที่สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจ จากปลายปากกาของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

คำสอนสมเด็จพระญาณสังวร

ความคิดปรุงแต่งมีอำนาจมาก 
ทำให้เกิดความสุขก็ได้ถ้าคิดดี
ทำให้เกิดความทุกข์ก็ได้ถ้าคิดไม่ดี
คิดให้ดีคือคิดให้เป็นบุญ เป็นความสุข เป็นความเย็นใจ
คิดไม่ดีคือคิดให้เป็นบาป เป็นความ ทุกข์ เป็นความร้อนใจ
ถ้าเข้าใจ และเชื่อเกี่ยวกับความคิดดังกล่าวนี้ 
ก็ไม่ยากที่จะรู้ว่ากำลังคิดเป็นบุญ 
เพราะกำลังมีความสุขใจ ควรคิดเช่นนั้นต่อไปได้

แต่ถ้ารู้ว่ากำลังคิดเป็นบาป เพราะกำลังมีความทุกข์ใจ 
ควรหยุดความคิดเช่นนั้น ไม่คิดต่อไป
นอกเสียจากว่าจะเป็นคนไม่ฉลาดเลย 
ทุกข์ก็ยังขืนทำ .... คือขืนคิด ให้เป็นทุกข์ต่อไป
ที่จริงไม่มีใครอยากคิดให้เป็นทุกข์ แต่ส่วนมากมักจะลืมไป 
ลืมคิดถึงความจริงที่สำคัญ คือคิดแต่จะพูดจะทำไป
ตามอำนาจของกิเลสที่มีเป็นพื้นใจอยู่ เป็นพื้นของความคิดอยู่ 
ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว....จะเป็นเหตุแห่งความร้อน ความพลุ่งพล่าน 
วิพากษ์วิจารณ์ตินั่นตินี่ ไปอย่างร้อนรุ่มรุนแรง
โดยคิดว่าทำดีแล้ว ทำถูกแล้ว

ความเห็นแก่ตัว... ควรนำมาใช้ที่สุดในกรณีนี้ 
คือควรเห็นแก่ความไม่ร้อนใจ คือความเย็นใจ เป็นสุขใจ 
สำคัญต้องมีสติ ต้องมีสติคิดว่าที่กำลังพูด กำลังคิด 
กำลังทำอยู่นั้น ทำให้สบายใจดีอยู่หรือ 
ถ้าสบายใจ เย็นใจ ก็เป็นอันไม่ผิด 
ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจกรรม คือ บาป จะเรียกว่าไม่แพ้กรรม 
ก็น่าจะให้ผลดี เพราะการเป็นผู้แพ้นั้น
ไม่มีใครชอบ ชอบแต่จะเป็นผู้ชนะ

แพ้ที่น่ารังเกียจที่สุด คือแพ้กรรม
ซึ่งหมายถึงกรรมไม่ดี กรรมไม่ดีบัญชาให้ทำ 
ยอมทำความไม่ดี จึงเป็นการแพ้กรรม... 
ที่น่ารังเกียจมากที่สุด

การชนะกรรม ตรงกันข้ามกับการแพ้กรรม 
กรรมอย่ามาบังคับขืนใจให้คิดพูดทำที่ชั่วช้าสารพัด 
ไม่มียอมแพ้ กรรมต้องแพ้ ต้องหนีไป
ซึ่งแน่นอนถ้ายังกำจัดกิเลสให้พ้นไม่ได้ 
วันหนึ่งกรรมก็จะต้องมาพยายามบีบบังคับ
ให้คิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว

จงเอาชนะกรรม อย่ายอมคิดชั่ว
จงเอาชนะกรรม อย่ายอมพูดชั่ว 
จงเอาชนะกรรม อย่ายอมทำชั่ว

สมเด็จพระญาณสังวร ฯ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

แอพพลิเคชั่น LandsMaps

การประมูลบ้านกรมบังคับคดี

เทคนิคซื้ออสังหาฯเพื่อการลงทุน