BLOG

ข้อคิด คำคม บทความดี ๆ ที่สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจ จากปลายปากกาของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

ศัพท์อสังหาฯ

กรรมสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของที่ดินแปลงใดๆ โดยมีสิทธิหาประโยชน์จากที่ดินแปลงนั้นได้อย่างเต็มที่ รวมถึงมีสิทธิกีดกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาหาประโยชน์ได้ด้วย

โอนกรรมสิทธิ์ การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินจากเจ้าของผู้หนึ่ง ไปสู่อีกผู้หนึ่ง เป็นได้ทั้งบุคคลหรือนิติบุคคล อาจมาจากการซื้อ - ขาย การให้โดยเสน่หา มรดกตกทอด จะมีผลคือเจ้าของคนเก่าสิ้นสุดสิทธิในการครอบครองและใช้ประโยชน์จากที่ดินผืนนั้นตามกฎหมาย โดยสิทธิจะถูกถ่ายโอนไปเป็นของเจ้าของใหม่แทน

โอนลอย เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ผู้ซื้อกับผู้ขายไม่ได้มาเจอกัน ณ กรมที่ดิน โดยเจ้าของกรรมสิิทธิที่ดินเซ็นเอกสารมอบอำนาจเพื่อโอนที่ดินให้บุคคลอื่น และบุคคลนั้นนำเอกสารมายื่นที่กรมที่ดินภายหลัง การโอนลอยเสี่ยงต่อการถูกฉ้อโกงมาก หากไม่จำเป็นจริงๆ ไม่ควรทำ

รูปลอย การกำหนดพื้นที่โดยไม่มีภาพถ่ายทางอากาศ หรือการระบุตำแหน่งได้อย่างถูกต้องว่าอยู่ ณ ที่ใดบนแผนที่ อาจยึดเอาสิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่สำคัญไว้เป็นหลักในการชี้จุด

รังวัดที่ดิน ตามกฎหมาย คือ"การรังวัดปกเขตและทําเขต จด หรือคํานวณการรังวัด เพื่อให ทราบที่ตั้ง แนวเขตที่ดิน หรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดิน” พูดให้เข้าใจง่ายคือ เป็นการวัดอาณาเขตเพื่อหาเนื้อที่และตำแหน่งที่แท้จริงของที่ดิน ใช้เวลาจะล้อมรั้วหรือเกิดข้อพิพาท

การกำหนดพื้นที่ระวาง คือแผนที่ที่ใช้สำหรังลงพื้นที่รูปที่ดิน เพื่อใช้ออกโฉนดที่ดินลักษณะเป็นตารางขนาด 50 x x50 เซนติเมตรต่อกัน มี 2 ประเภทคือ ระวางภาคพื้นดินและระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

ทางจำเป็น ที่ดินทุกแปลงถูกกำหนดว่าต้องมีทางออก แต่ถ้าที่ดินแปลงใดถูกล้อมรอบด้วยที่ดินอื่นๆ ไม่สามารถออกไป่ทางสาธารณะได้ กฎหมายกำหนดให้สามารถผ่านที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งเพื่อให้มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะเท่านั้น โดยเจ้าของที่ดินแปลงที่ขอผ่านจะต้องยินยอม

ภาระจำยอม หลักการคล้ายกับทางจำเป็น คือต้องเป็นที่ตาบอดและจำเป็นต้องมีทางออก แต่จะขอผ่านออกสู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ทางสาธารณะก็ได้ เช่น อาจขอทางออกไปสู่แม่น้ำ ทุ่งนา ฯลฯ ที่ตาบอด ที่ดินซึ่งถูกล้อมรอบด้วยที่แปลงอื่น จนไม่สามารถออกสู่ถนนสาธารณะได้

ที่ดินงอก ที่ดินซึ่งเพิ่มมาตามธรรมชาติ เช่นที่ดินปากแม่น้ำที่ดินถูกน้ำพัดมาพอกตลิ่งติดกับที่ดินปลงเดิมพอดี

ที่ดินมือเปล่า คือการครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์

ครอบครองปรปักษ์ การเข้าไปใช้ประโยชน์บนที่ดินซึ่งตนเองไม่มีกรรมสิทธิ์ และไม่มีผู้ใดโต้แย้งแสดงความเป็นเจ้าของ หากครบกำหนดเวลา ก็สามารถทำโฉนดเป็นเจ้าของได้

 

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

หลักคิดในการลงทุนอสังหา

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ดูผังเมืองก่อนลงทุนที่ดิน