BLOG

ข้อคิด คำคม บทความดี ๆ ที่สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจ จากปลายปากกาของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างคอนโด

การกำหนดแนวร่นอาคารวัดจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ

สำหรับแนวร่นอาคารที่วัดจากกึ่งกลางถนนสาธารณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นคอนโดประเภท High Rise หรือ Low Rise ก็ต้องมีระยะร่นที่เหมือนกันคือที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ข้อ 41 (1)-(3) ได้แก่ อาคารที่ติดกับถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร สำหรับอาคารที่มีความสูงเกิน 2 ชั้น หรือเกินกว่า 8 เมตร จะต้องมีระยะร่นดังต่อไปนี้

             1) ถ้าถนนสาธารณะมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร
             2) ถ้าถนนสาธารณะมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่าง จากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างถนนสาธารณะ
             3) ถ้าถนนสาธารณะมีความกว้างเกิน 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะ อย่างน้อย 2 เมตร

การกำหนดที่ว่างภายนอกอาคาร

             คอนโดที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ หรือ High Rise สูงเกิน 23 เมตรขึ้นไป หรือคอนโดที่มีพื้นที่อาคาร รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30% ของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคาร ดังนั้นหากสมมุติว่าคอนโดแห่งหนึ่งมีพื้นที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคาร 400 ตารางวา จะต้องมีที่ว่างภายนอกอาคารตั้งแต่ 120 ตารางวาขึ้นไป (กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ข้อ 6)

             สำหรับคอนโด Low Rise ความสูงไม่เกิน 8 ชั้นนั้น ต้องมีที่วางภายนอกอาคารไม่น้อยกว่า 30% ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร เช่น คอนแห่งหนึ่งมีชั้นที่มีพื้นที่มากที่สุด คือชั้นที่ 1 พื้นที่ 200 ตารางวา จะต้องมีที่ว่างภายนอกอาคารตั้งแต่ 60 ตารางวาขึ้นไป (กฎกระทรวงฉบับที่ 55 ข้อ 33)

การกำหนดระยะร่นของอาคารในกรณีที่อยู่ติดกับที่ดินของเอกชน

             คอนโดที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ หรือ High Rise สูงเกิน 23 เมตรขึ้นไป หรืออาคารที่มีพื้นที่อาคาร รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปจะต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า 6 เมตร แต่ไม่รวมถึงพื้นที่ในส่วนที่เป็นฐานรากของอาคารด้วย (กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ข้อ 4)

             สำหรับคอนโด Low Rise ความสูงไม่เกิน 8 ชั้น นั้นอาคารด้านที่ชิดกับที่ดินของเอกชน ช่องเปิด ประตูหน้าต่าง ช่องระบายอากาศ หรือริมระเบียงชั้นสองลงมา หรือสูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร และสำหรับชั้นที่ 3 ขึ้นไปหรือสูงเกินกว่า 9 เมตรแต่ไม่ถึง 23 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร (กฎกระทรวงฉบับที่ 55 ข้อ 50)

ความกว้างของที่ดินด้านหน้าอาคารและขนาดถนน

สำหรับความกว้างของที่ดินด้านหน้าอาคารและขนาดถนนนั้น กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ข้อ 2 และข้อ 3 ได้กำหนดบังคับเฉพาะคอนโดประเภท High Rise เท่านั้น ที่จะต้องมีขนาดความกว้างของที่ดินหน้าอาคารและมีขนาดของถนนดังนี้

             1) กรณีของอาคารที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นไม่เกิน 30,000 ตารางเมตร จะต้องมีด้านหนึ่งด้าน ใดของของที่ดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร
             2) กรณีของอาคารที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นมากกว่า 30,000 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องมีด้าน หนึ่งด้านใดของที่ดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร
             3) ที่ดินด้านที่ติดถนนสาธารณะของที่ดินทั้งสองกรณี จะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนถึงบริเวณที่ตั้งของอาคาร และที่ดินนั้นจะต้องว่าไว้เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกของรถดับเพลิงได้สะดวกด้วย

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

มือใหม่ลงทุนหุ้น

วิธีเล่นอสังหาริมทรัพย์ให้รวย

จำนองที่ดินต้องดูอะไรบ้าง