BLOG

ข้อคิด คำคม บทความดี ๆ ที่สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจ จากปลายปากกาของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

อัปเดตสินเชื่อบ้าน ธอส.-สินเชื่อบ้านออมสิน กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ

จากมาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องปล่อยสินเชื่ออย่างรัดกุมมากขึ้น ทำให้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสินเชื่อบ้านได้ยากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ธนาคารของภาครัฐจึงกลายเป็นตัวเลือกของผู้ซื้อ โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยที่เข้าถึงสินเชื่อบ้าน หรือกู้บ้านได้ยาก

โดยปัจจุบันทางธนาคารรัฐอย่างธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ออกสินเชื่อบ้านออมสิน สินเชื่อบ้าน ธอส. มาตรการและแพ็กเกจที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้ไม่สูงมากนัก รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าได้เข้าถึงสินเชื่อบ้าน หรือกู้บ้านได้ง่ายขึ้น ผ่านมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

 

 

อัปเดตอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน กู้ซื้อบ้าน

 

สินเชื่อบ้าน ทูเจ็น ผ่อนนาน 70 ปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เตรียมออกมาตรการสินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายไดน้อย "ทูเจน (Two Gen's)" วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท โดยจุดเด่นของสินเชื่อบ้าน ธอส. นี้ คือ เป็นสินเชื่อบ้านที่ผ่อนนาน 70 ปี เพื่อทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านได้ง่ายขึ้น

หลักการเบื้องต้นสำหรับสินเชื่อบ้าน ธอส. ทูเจ็น มีดังนี้

- ปล่อยกู้ในอายุสัญญานานถึง 70 ปี (จากปกติ 30-40 ปี) เพื่อเป็นการลดภาระเงินงวดให้กับลูกค้า

- หากกู้ 1 ล้านบาท ต้องมีเงินเดือนสุทธิ 10,000 บาท เงินงวดต่อเดือนคาดว่าจะอยู่ที่ 3,000-4,000 บาท

- ปล่อยกู้สูงสุด รายละ 5 ล้านบาท

- ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก อัตราต่ำสุดในตลาด แต่จะไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันของ ธอส. ที่ 1.99%

- โครงการสินเชื่อผ่อนชำระ 70 ปี จะต้องเป็นการกู้ร่วม โดยพิจารณารายได้จากผู้กู้หลักก่อน เช่น บิดา-มารดา จากนั้นผู้กู้ร่วมที่บรรลุนิติภาวะ เช่น บุตรที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้รับหน้าที่ผ่อนชำระ หลังผู้กู้หลักเกษียณ

อย่างไรก็ตาม แน่นอนว่ายิ่งผ่อนนาน ภาระดอกเบี้ยจ่าย เมื่อเทียบกับเงินต้นก็จะสูงตามไปด้วย แต่ลูกหนี้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อลดภาระดอกเบี้ย ปรับลดงวดผ่อนชำระในอนาตได้

คาดว่าจะเริ่มเปิดให้ยื่นคำขอสินเชื่อบ้าน ธอส. ทูเจ็น ได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563

 

ลูกค้าสินเชื่อบ้าน ธอส. ผ่อนดี รับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

ธอส. ตอบแทนลูกค้าสินเชื่อบ้าน ธอส. ที่มีวินัยในการผ่อนชำระเงินกู้ด้วยแอปพลิเคชัน GHB ALL โดยจัดทำ “โครงการลูกค้าบ้าน ธอส. ผ่อนดี” โดย ธอส. จะมอบเงิน Cashback ให้กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ได้รับเงินจำนวน 1,000 บาท

โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. วงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกัน ไม่เกิน 1 ล้านบาท

2. มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้)

3. มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดีย้อนหลัง รวม 48 เดือน (จนถึงพฤศจิกายน 2563) โดยชำระตรงเวลาและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือน รวมถึงเดือนธันวาคม 2563

4. ต้องมีแอป GHB ALL และผูกกับบัญชีออมทรัพย์เพื่อเป็นบัญชีคู่โอน

กลุ่มที่ 2 ได้รับเงินจำนวน 500 บาท

จำกัดจำนวน 1 แสนรายแรก โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ต้องไม่ใช่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในกลุ่มที่ 1 (ได้รับเงิน 1,000 บาท)

2. มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้)

3. ต้องไม่เคยสมัครแอป GHB ALL และต้องสมัครแอป GHB ALL พร้อมผูกกับบัญชีออมทรัพย์ภายในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 เพื่อเป็นบัญชีคู่โอน

โดยลูกค้าทั้ง 2 กลุ่ม จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด กรณีลูกค้ารายย่อย ต้องชำระเงินกู้ด้วยแอปพลิเคชัน GHB ALL เป็นระยะเวลา 4 เดือนติดต่อกัน ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ลูกค้าที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดได้อย่างครบถ้วนแล้ว ธอส. จะโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. ที่ลูกค้าผูกบัญชีไว้กับแอป GHB ALL ภายใน 7 วัน

 

สินเชื่อบ้าน ธอส. ช่วยมีบ้านได้ง่ายขึ้น

 

บ้านล้านหลัง ขยายวงเงินกู้เป็น 1.2 ล้านบาท ผ่อนเดือนละ 4,500 บาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข “โครงการบ้านล้านหลัง” กรณีลูกค้ารายย่อย (Post Finance) โดยปรับเพิ่มราคาซื้อขายและวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยเป็นไม่เกิน 1.2 ล้านบาท จากเดิม 1 ล้านบาท เพื่อให้เหมาะสมกับราคาซื้อขายของอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน เพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้น

ทั้งนี้ โครงการบ้านล้านหลัง กำหนดกรอบวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย จำนวน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น

กรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน ปีที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียม (4 ฟรี) ได้แก่

1. ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้

2. ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน

3. ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

4. ฟรีค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง

ส่วนกรณีรายได้เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 คงที่ 3.00% ต่อปี

กรณีลูกค้ากู้ 1.2 ล้านบาท จะผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงแค่ 4,500 บาท/เดือนเท่านั้น

ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันนี้-30 ธันวาคม 2564

 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

สินเชื่อบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน ดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก

ธอส. สนับสนุนนโยบายรัฐบาลร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้มีบ้าน เตรียมวงเงิน 20,000 ล้านบาท จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ “โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน”

อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี คงที่นานถึง 2 ปีแรก ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.150% ต่อปี) หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ให้กู้สำหรับบุคคลในครอบครัวของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาล (มาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท) หรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้า ธอส. ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการบรรเทาผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 ทั้ง 10 มาตรการ

 

วงเงินให้กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหลักประกัน เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

พิเศษ!! ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และคิดค่าประเมินราคาหลักประกันอัตราพิเศษ ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด

 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

สินเชื่อบ้านออมสิน

 

สินเชื่อบ้านออมสิน ผ่อนล้านละ 10 บ. ดอกเบี้ย 0.01%

ธนาคารออมสินออก "สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท" ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ ปลูกสร้างบ้านบนที่ดิน ต่อเติม ซ่อมแซม หรือต้องการรีไฟแนนซ์

ให้กู้ตามความสามารถชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละราย โดยไม่จำกัดวงเงินสูงสุด คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 0.01% ปีที่ 2-3 เท่ากับ 4.35% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-0.5% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารฯ ปัจจุบัน = 6.745% ต่อปี) คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.903%

โดยวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 20 ปี ในปีแรกคิดเป็นเงินงวดผ่อนชำระ 10 บาทต่อเดือน ปีที่ 2-3 ผ่อนชำระ 3,700 บาทต่อเดือน และปีที่ 4 เป็นต้นไป ผ่อนชำระ 8,300 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ยังได้รับการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัยตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียนจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์จาก 2% เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองจาก 1% เหลือ 0.01% อีกด้วย รวมทั้งธนาคารฯ ยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สามารถผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 40 ปี เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ยาวนานขึ้น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ โดยต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าครบจำนวนเงินโครงการตามที่กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่งที่ถึงก่อน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115 หรือ www.gsb.or.th, Facebook: GSB Society

 

 

7 เหตุผลที่ขอสินเชื่อบ้านไม่ผ่าน

กรมธนารักษ์-ออมสิน-ธอส. จัดสินเชื่อ "บ้านคนไทยประชารัฐ" ดอกเบี้ยต่ำ 2.75% ต่อปี

กรมธนารักษ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสิน จัดสินเชื่อโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" บนที่ดินราชพัสดุ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งกำหนดให้สร้างที่อยู่อาศัยเป็น บ้านแฝด บ้านแถว อาคารชุดพักอาศัย มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลางไม่เกิน 30% ของพื้นที่โครงการฯ เพื่อรองรับกิจกรรม

โดยเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ในระดับราคา 350,000-700,000 บาท/หน่วย ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี พร้อมได้รับการผ่อนปรนการกำหนดอัตราส่วนการชำระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือน สำหรับ 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

1. ประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลัง

2. ประชาชนที่่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท/เดือน

3. ประชาชนทั่วไป

หมายเหตุ: ใช้สิทธิพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการจากประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลังเป็นลำดับแรก

อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ปีที่ 1-4 เท่ากับ 2.75% ต่อปี และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้ารายย่อย MRR-0.75% ต่อปี ส่วนลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือน MRR-1% (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. อยู่ที่ 6.75% ต่อปี

เมื่อนำวงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยมาประมาณการเงินงวด พบว่า

- ถ้าวงเงินกู้ 350,000 บาท 1-4 ปีแรก จะต้องจ่าย 1,700 บาท/เดือน ปีที่ 5-30 รายย่อยจ่าย 2,300 บาท/เดือน และสวัสดิการหักเงินเดือนจ่าย 3,300 บาท/เดือน

- ถ้าวงเงินกู้ 700,000 บาท 1-4 ปีแรก จะต้องจ่าย 3,300 บาท/เดือน ปีที่ 5-30 รายย่อยจ่าย 4,500 บาท/เดือน และสวัสดิการหักเงินเดือนจ่าย 4,400 บาท/เดือน

ปัจจุบันได้ดำเนินการใน 5 พื้นที่ ได้แก่ ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย และประจวบคีรีขันธ์

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือธนาคารออมสินทุกสาขา ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันนี้-2 มกราคม 2566

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ศัพท์อสังหาฯ

10 วิธีแก้ปัญหากู้ซื้อบ้านไม่ผ่าน

เชียงใหม่โซนตะวันออกบูม