CHARITY

กิจกรรมเพื่อสังคม แบ่งปันน้ำใจและความห่วงใยให้กับคนรอบข้าง

โครงการ “ เพื่อนช่วยเพื่อน สานฝันปันน้ำใจแด่ผู้ยากไร้ จากเชียงใหม่ สู่ หนองคาย ”

โครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน สานฝันปันน้ำใจแด่ผู้ยากไร้ จากเชียงใหม่ สู่ หนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ รวมทั้งให้แรงบันดาลใจกับเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในการสร้างชีวิตที่ดี     ด้วยตนเองและเป็นคนดีของสังคมต่อไป ในเขตพื้นที่ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย           ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐น. - ๑๗.๐๐น. โดยกิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วย

  1. วัดสายตาและตัดแว่นสายตาให้ผู้ที่มีอายุระหว่าง ๔๕ – ๖๕ ปี หรือผู้ที่มีสายตายาวจำนวน ๒๐๐ คน
  2. มอบหนังสือให้กับเยาวชนและโรงเรียนในพื้นที่
  3. มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน ๒๐๐ ครัวเรือน

ประมวลภาพ

ผลงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ