PORTFOLIO

ห้องแสดงผลงาน ของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

วิทยากรให้คำบรรยายในเรื่องของคอนโดมิเนียม ณ Draft Board

ประมวลภาพ

ผลงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

วิทยากรให้คำบรรยายในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่